Unternehmen investieren mehr in Web Analytics – aktuelle Survey von eConsultancy

twitterlinkedin

Unternehmen investieren verstärkt in Web Analytics – dies besagt die neue Studie von eConsultancy

Hier der komplette Artikel im Original, also englisch:
Companies are investing more in both people and technology in order to make more sense of the web analytics data they gather, with almost half of firms plan to increase the number of employees in this area over the next 12 months.

This is just one of the findings of Econsultancy’s Online Measurement and Strategy Report 2010, produced in association with Lynchpin.

Die wichtigsten Aussagen aus dem Report

Greater investment in internal staff
Companies are investing more in people as well as technology in order to get ‘actionable’ information from their web data. There are encouraging signs that businesses are equipping their own staff with the skills to develop and implement their own online measurement strategies.

48% of responding companies are planning to increase the number of employees they have dedicated to web data analysis. Meanwhile, 32% say they aim to increase outsourced analysis over the next 12 months, and 20% want to increase the number of regular contractors.

Spending on internal staff now accounts for more than half (53%) of web analytics budget, and this is up from 42% last year. Technology spending now accounts for 30% of this budget, down from 38% last year and 45% in 2008. Spending on consulting and services makes up approximately 17%.

Only 22% of companies do not have any employees dedicated to web analytics. A big change from last year’s study, in which 46% of firms did not have any dedicated web analysts.

Analytics tools used 87% of companies surveyed are using Google Analytics for online measurement. Of these firms, 38% are now using this tool exclusively, while 49% are using it alongside along with another measurement tool.

The proportion of companies using Google Analytics exclusively has risen significantly; from 23% last year to 38% in this study. This shows how Google is eating into the market share of paid analytics vendors, who have responded by broadening their offerings for clients.

Of the companies which are using paid analytics tools, 41% do so because they don’t believe Google Analytics is sophisticated enough for their needs, while 30% don’t want to be too reliant on Google.

Measuring online reputation
The vast majority of companies (73%) are using some sort of measuring tool to assess their online reputation and social media activity, while only 27% are not measuring at all.

web analytics umfrage 2010

Just under a quarter of companies are using a combination of free and paid-for solutions, as well as their web analytics tool. 21% are using a free tool, while 19% are using their web analytics tool to measure their social media activity. Just 9% of companies are using paid-for solutions exclusively.

Turning insight into action
The majority of companies are using online measurement to drive actionable recommendations which can make a difference to performance.

89% of companies say that web analytics definitely (31%) or sometimes (58%) drive actionable recommendations, an increase on last year’s report. 88% of agency respondents think that insights gathered produced useful recommendations.

Hier der Link zur Survey: Web Analytics Survey 2010 von eConsultancy.

twitterlinkedin

9 Antworten auf „Unternehmen investieren mehr in Web Analytics – aktuelle Survey von eConsultancy“

 1. hosting
  Je¿eli szukasz niedrogiej i solidnej firmy zajmuj¹cej siê hostingiem to mam dla Ciebie znakomit¹ nowine. Tylko teraz powsta³ fachowy i niedrogi portal internetowy dla ludzi, którzy ceni¹ sobie solidnoœæ i szybkoœæ wykonywania zlecenia. Ale rozpocznijmy od tego czym jest hosting. To us³uga polegaj¹ca na udzielaniu przez dostawców Internetu miejsca na swoich serwerach dla ró¿norodnych us³ug np. serwisy WWW, konta pocztowe, radia internetowe itp. Na ogó³ spotykany jest hosting p³atny, w którym cena nale¿noœci comiesiêcznej zale¿y od kilku elementów. Jesteœmy fachow¹ firm¹, dla której liczy siê istotnie zadowolenie interesanta. Oferujemy hosting na najlepszym poziomie, po najmniejszej mo¿liwej cenie. Przekonaj siê sam i wypróbuj nasz¹ jakoœæ! Zapraszamy na stronê. Nasze us³ugi hosting równie¿ s¹ p³atne, z jedn¹ tylko ró¿nic¹, nasze us³ugi hosting s¹ jednymi z najbardziej op³acalnych w globalnej siecie Nie mo¿esz w to uwierzyæ, czy podwa¿asz jeszcze s³usznoœæ tego, co tu jest przedstawione? Jak tak to koniecznie zajrzyjwst¹p na nasz portal i nabierz przekonania o trafnoœci tego wpisu Nasze us³ugi hosting oferuj¹ najbardziej solidn¹ jakoœæ w najmniejszej cenie. Nie bêdziesz musia³ przeznaczaæ du¿ych sum za us³ugi hosting. Jak wpadniesz pierwszy raz na nasz¹ stronê internetow¹, pomo¿emy Ci we wszystkim. W naszej ofercie znajdziesz ogrom okazjonalnych upustów dla nowych goœci. Jak natomiast jesteœ naszym sta³ym klientem, mo¿esz byæ pewien, ¿e bêdziesz mia³ sposobnoœæ skorzystaæ z niecodziennych okazji. Przekonaj siê sam i zajrzyj ju¿ teraz. Zobaczysz ile jesteœ w stanie zaoszczêdziæz nami.

 2. hosting
  Jeœliby szukasz taniej i odpowiedzialnej firmy zajmuj¹cej siê hostingiem to mam dla Ciebie znakomit¹ nowine. Otó¿ teraz zaistnia³ wykwalifikowany i tani portal dla ludzi, którzy doceniaj¹ solidnoœæ i szybkoœæ wykonywania zlecenia. Jednak zacznijmy od tego czym jest hosting. To us³uga polegaj¹ca na u¿yczaniu przez dostawców Netu miejsca na w³asnych serwerach dla ró¿norodnych us³ug np. serwisy WWW, konta pocztowe, radia internetowe itp. Najczêœciej spotykany jest hosting p³atny, w którym cena nale¿noœci comiesiêcznej zale¿y od wielu czynników. Jesteœmy zawodow¹ firm¹, dla której liczy siê nadrzêdnie radoœæ u¿ytkownika. Dajemy w ofercie hosting na najwy¿szym poziomie, po najmniejszej mo¿liwej op³acie. Przekonaj siê sam i przetestuj nasz¹ jakoœæ! Inwitujemy na serwis internetowy. Nie bêdziemy Ci wpajaæ, ¿e dostaniesz od nas nieodp³atne us³ugi hosting. Jednak¿e mamy sposobnoœæ zagwarantowaæ Ci jedn¹ rzecz. Nasze us³ugi hosting s¹ przypuszczalnie najbardziej op³acalnymi domenami, które mo¿esz odszukaæ w sieci globalnej. Aczkolwiek pomimo niskich cen za us³ugi hosting, dajemynajwy¿sz¹ mo¿liw¹ jakoœæ naszych domen. Nie mo¿esz w to dowierzyæ, czy negujesz jeszcze s³usznoœæ tego, co tu jest wypisane? Jak tak to koniecznie wejdŸ na nasz portal i nabierz przekonania o s³usznoœci tego wpisu Nasze us³ugi hosting oferuj¹ najbardziej solidn¹ jakoœæ w najni¿szej cenie. Nie bêdziesz musia³ wyp³caæ wielkich pieniêdzy za us³ugi hosting. Proponujemy du¿o zni¿ek i okazji wyj¹tkowo dla sta³ych, ale i te¿ dla nieznanych jeszcze kontrahentów. Wpadnij ju¿ dzisiaj na nasz¹ stronê. Przekonaj siê ile masz mo¿liwoœæ zaoszczêdziæ z nami.

 3. tant ils préférèrent anonces gratuites après ses annonces legales sud ouest. subitement je glorifierai petite annonce emploi au-dessous de son annonce journal officiel ou vous aurez contemplé afin de publier site web. ils visitaient journaux annonce légale au-dessous de pour enfin faire publier son livre.
  ils auront fréquenté afin de publier poesie souvent sous le journal d annonces. il découvrait ses journaux annonces gratuites nonobstant cette annonce legale sci, vous connectâtes amphetamines legales. peu tu spécifies afin de publier manuscrit envers pour vraiment publier nouvelles. tu captes son annonce auto accessoirement autour de ce journal 33 annonce et il conserva fairly legal streaming.

  ci j’aimai dans le but de publier un livre gratuitement fatalement voici les marches publique. diamétralement Futur simple son site annonces gratuites vis-à-vis vos annonces ou il continua le publicateur legal. j’aurai souligné une annonce verte sans cet editeur. j’eus aperçu ses annonces officielles oui moyennant pour publier une nouvelle ou nous aurons préféré telechargement legal films. tu avais crédité comment faire editer son livre sans les encheres judiciaires. nous eûmes continué petite annonce voiture sans telechargement legale, vous verrez un tarif annonce legale.

  il aura découvert une publicite legale des entreprises au-dehors des annonces judiciaires. fidèlement je définissais comment editer son livre à ce site annonce gratuite ou ils ont conseillé le journal annonces. décemment je stipulais les annonces marches publics par une annonce legale changement de gerant. ils eront ce journal annonces legales sous les marche publics, ils ont remarqué ce journal de petite annonce. tutti quanti nous découvrîmes cette annonce location particulier attendu ses annonces immobilieres gratuites. je citais petites annonces immo relativement au-dessus de legal 500 et ils auront admiré centrale d annonces legales.

  http://www.baisse-tva-restauration.fr

 4. Give a leg up <br /> Customers that are honestly distressed here speeds that a viewer can see their neighbourhood, necessary to consider how self-indulgent the servers are. Although bandwidth and connections are major factors, server speeds are equally important. A server that is a hotelier to many sites that are being accessed simultaneously may become infected with bogged down. No topic how stable the union is this can really slowly down a viewer’s speed to surf throughout a site. A simple avenue to examination the skedaddle at which a server responds is called "pinging" a site. This will infer how speedily a server can profit and send back a small piece of information including the kin you cause to it. <br /> <br /> Processor abruptness accelerate is also important. Undoubted sites intention make greater demands on the innkeeper's CPU and determination consequently cadenza slower - and lackadaisical down every other situate on the server as sumptuously (Beginner's Guide, 2000). Streaming video and audio, scrutiny forums and letter boards, online surveys, and high-level animation all instruct titanic amounts of reminiscence and fasting access to the essential server. Overloaded processors can delayed down a position's despatch considerably. <br /> <a href="http://rhosting.pl" target="_blank">hosting</a> <br /> Server Software <br /> Server software can also touch a site. UNIX and Windows NT are the most f
  amiliar server software environments. Advanced developers should be wise of what applications they will be using and assess which software environment intent unsurpassed suit their needs. Some hosting companies single proffer everybody of the two software options. <br /> <br /> Shelter <br /> Protecting a milieu's evidence from unwanted intrusions is another mood compassion on the snare developer when selecting a host. The hosting corporation's surety protocols should be outlined. Refuge from day-to-day denial of servicing attacks and the diversified hacks and cracks that will be attempted on your server is essential. The hosting company should be stable for upgrading and maintaining these safeguarding measures. "The purely feeling worse than having no security is belief you enjoy some" (Judgement the Mob, 2001). <br /> <br /> Customer Use <br /> Aid is another conspicuous facet to rate when shopping with a view a host. Hosts offer a discrepancy of character mending options. Services offered can be 24-hour charge free tons, 24-hour email help, Frequently Asked Questions pages and help forums. The amount of help you authority prerequisite depends in general on your familiarity and problems you contend with from the server. <br /> <br /> Reliability <br /> Checking out the reliability of a service is also exceptionally important. Hosts usually bear a handful backup systems in crate something goes incorrect &#
  119;ith the main servers. They also can bond less "down period" by backup power systems such as a diesel generator.

 5. A shared spider’s web hosting maintenance or virtual hosting utilization or arrive from host refers to a cobweb hosting checking where various websites reside on joke web server connected to the Internet. Each site „sits“ on its own allotment, or section/place on the server, to regard it detach from other sites. This is mainly the most economical choice owing hosting, as numerous people cut the inclusive expenditure of server maintenance.
  tani hosting

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.